Bru na Boinne

Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne (Sí an Bhrú agus Cnóbha)

Sonraí Teagmhála

Eolas do Chuairteoirí:

Seoladh: Dún Uabhair, Contae na Mí

 Teil: +353 (0) 41 988 0300

 Facs: +353 (0) 41 982 3071

ríomhphost: brunaboinne@opw.ie

Láithreán Gréasáin: Níl aon láithreán ann

Uaireanta Oscailte

2019

Feabhra – Aibreán Gach lá 09.30 – 15.30*

Bealtaine Gach lá 09.00 – 16.30*

Meitheamh – lár mhí Mheán Fómhair Gach lá 09.00 – 17.00*

Lár mhí Mheán Fómhair go deireadh mhí Mheán Fómhair Gach lá 09.00 – 16.30*

Mí Dheireadh Fómhair Gach lá 09.30 – 15.30*

Samhain – Eanair Gach lá 09.00 – 15.00*

 * Dúnfar na geataí 15 Nóiméid tar éis na namanna seo.

Tá obair athchóirithe á déanamh faoi láthair ar Ionad Cuairteoirí Brú na Bóinne agus mairifdh sí ar feadh tuairim is 6 mhí.

Ní bheidh aon tionchar ag an obair seo ar bhusanna tointeála a théann ar thuras go dtí  Sí an Bhrú agus Cnóbha (ó 28 Márta).

Fad is a bheidh foirgneamh an Ionaid Cuairteoirí dúnta, beidh fáiltiú /limistéar ticéadaithe agus áiseanna teoranta ar fáil i gcarrchlós an ionaid cuairteoirí.

Ba mhaith linn in Oifig na nOibreacha Poiblí ár leithscéal a ghabháil as aon mhíchaoithiúlacht. 

Táillí Isteach

Táillí Isteach: A
A Duine fásta: €4.00
Grúpa & Seanóir: €3.00
Páiste / Mac Léinn: €3.00
Teaghlach: €10.00

B Duine fásta: €7.00
Grúpa & Seanóir: €6.00
Páiste / Mac Léinn: €4.00
Teaghlach: €16.00

C Duine fásta: €6.00
Grúpa & Seanóir: €4.00
Páiste / Mac Léinn: €4.00
Teaghlach: €14.00

D Duine fásta: €13.00
Grúpa & Seanóir: €10.00
Páiste / Mac Léinn: €8.00
Teaghlach: €30.00

Áiseanna

Leithris phoiblí, áit le haghaidh picnicí agus veain caife soghluaiste.

Nil rochtain do chách ann. Teigh i dteaghmháil linn roimh teacht ar cuairt má tágá le cunamh speisialta nó má tá fadhbanna luaineachta i gceist.  

Grianstad an Gheimhridh

Tagann daoine le chéile ag Sí an Bhrú roimhe éirí na gréine gach maidin ón 18ú Nollaig go dtí an 23ú Nollaig. Is ar 8.58am a éiríonn an ghrian.

Is le crannchur amháin a chinntear cé a rachaidh isteach sa seomra. Tá fáilte roimh gach duine eile teacht áfach agus seasamh lasmuigh den séadchomhartha.

Chun d’ainm a chur isteach sa chrannchur, is féidir leat foirm iarratais a chomhlánú in Ionad Cuairteora Bhrú na Bóinne nuair a thugann tú cuairt ar Shí an Bhrú. De rogha air sin, is féidir leat do sheoladh poist, uimhir teagmhála teileafóin agus nóta maidir le cé acu ar thug tú cuairt ar Shí an Bhrú riamh a sheoladh ar an ríomhphost chuig brunaboinne@opw.ie. Comhlánóidh duine den fhoireann iarratas thar do cheann ach na sonraí sin a fháil. Caithfidh iarratasóirí a bheith os cionn 10 mbliana d’aois. Caithfidh duine fásta a bheith i dteannta leanaí faoi bhun 18 bliana d’aois. Ní féidir ach iarratais a dhéantar ar an bhfoirm oifigiúil a chur isteach sa chrannchur. Ní bhíonn iarratais bailí ach do chrannchur na bliana reatha amháin.

Tarraingeofar an crannchur le haghaidh áiteanna ag Sí an Bhrú do Ghrianstad 2019 ar an 27ú Meán Fómhair 2019. Is leanaí ó thrí scoil áitiúla a roghnóidh na hiarratasóirí. Cuirfear scéala chuig na daoine ar éirigh leo faoi lár mhí Dheireadh Fómhair.

Déantar seasca ainm a tharraingt, agus tugtar cuireadh do gach duine den seasca duine sin a bheith i láthair i gcuideachta ar mhaidin ar leith. Bíonn deichniúr buaiteoirí an chrannchuir agus a n-aíanna sa seomra gach maidin. Déantar roinnt ainmneacha breise a tharraingt freisin agus cuirtear ar liosta sealadach iad. Bíonn an liosta sealadach ann i gcás nach mbítear in ann dul i dteagmháil le duine ar tarraingíodh amach a (h)ainm don liosta tosaigh nó sa chás nach mbíonn sé nó sí in ann taisteal chuig Sí an Bhrú ar an dáta a tugadh dó nó di. Áit dho-inaistrithe a bhíonn i gceist leis na háiteanna ag Sí an Bhrú d’éirí na gréine. Ní féidir le buaiteoirí an chrannchuir a n-áit sa seomra a thairiscint do dhuine eile.

Bhí 28,595 iontrálacha ann do Ghrianstad 2018.

 

Ní féidir aon ráthaíocht a thabhairt go soilseoidh an ghrian an seomra ar aon cheann de na maidineacha….is ar an aimsir go huile is go hiomlán a bhraitheann sé sin!

 

 

 

 

Tá obair athchóirithe á déanamh faoi láthair ar Ionad Cuairteoirí Brú na Bóinne agus mairifdh sí ar feadh tuairim is 6 mhí.

Ní bheidh aon tionchar ag an obair seo ar bhusanna tointeála a théann ar thuras go dtí  Sí an Bhrú agus Cnóbha (ó 28 Márta).

Fad is a bheidh foirgneamh an Ionaid Cuairteoirí dúnta, beidh fáiltiú /limistéar ticéadaithe agus áiseanna teoranta ar fáil i gcarrchlós an ionaid cuairteoirí.

Ní bheidh aon taispeántas ná seó closamhairc ann.

Ní féidir áirithintí ar líne a dhéanamh ach tá saorchead isteach fad is a bheidh an obair ar siúl.

Ní mór do ghrúpaí agus do dhaoine aonair seiceáil isteach ag an ionad cuairteoirí sa charrchlós. Ní bheidh cead isteach acu siúd a théann go díreach go dtí na suíomhanna.

48 duine ar a mhéad a cheadaítear ar gach turas. Mar sin, d’fhéadfadh moill a bheith ann de réir mar a líonann an turas suas.

Eisítear ticéad isteach go laethúil do dhaoine aonair agus do ghrúpaí beaga (14 duine nó níos lú) ar bhonn freastail ar an gceann is túisce agus ní féidir ticéad a chur in áirithe roimh ré.

Tá líon teoranta áiteanna curtha in áirithe againn do ghrúpaí gach lá agus ní mór na háiteanna seo a chur in áirithe roimh ré trí ríomhphost a sheoladh chuig brunaboinne@opw.ie. Is ionann grúpa agus 15 duine nó níos nó.

Bí anseo go luath sa lá ionas nach mbeidh díomá ort. Tógann sé timpeall 3 huaire chun an dá shuíomh a fheiceáil, agus tógann sé timpeall 2 uair chun ceann amháin a fheiceáil.

Táimid anseo https://goo.gl/maps/LsybKZ1VDtn

Níl rochtain do chách ann. Téigh i dteagmháil linn roimh teacht ar cuairt má tá gá le cúnamh speisialta nó má tá fadhbanna luaineachta i gceist.

Ba mhaith linn in Oifig na nOibreacha Poiblí ár leithscéal a ghabháil as aon mhíchaoithiúlacht. 

Is in Ionad na gCuairteoirí a íocann daoine isteach go Sí an Bhrú agus Cnóbha, agus is trí thurais threoraithe amháin a ligtear isteach iad. Níl aon rochtain dhíreach ar na séadchomharthaí sin. Tugtar cuairteoirí ó Ionad na gCuairteoirí go dtí na séadchomharthaí ar bhus tointeála.

Treoracha: Dóibh siúd a úsáideann Córais Seolbhealaigh Shatailíte, tugaidís ar aire gurb é Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne a gceann scríbe.

Bealach/Bealaí Bus: Cuireann Bus Éireann seirbhís bhus ar fáil idir Ionad na gCuairteoirí agus Droichead Átha. Reáchtáiltear an tseirbhís seo i gcomhar le seirbhís Dhroichead Átha go Baile Átha Cliath. Cliceáil Bus Eireann  led' thoil do amchlár bealaigh. Glaoigh ar Ionad Taistil Bhus Éireann +353 1 8366111 or +353 41 983 5023

Chun miontreoracha breise a fháil, cliceáil an nasc seo leanas: Suíomhanna & Treoracha

 

Turais Threoraithe: Sí an Bhrú  Uaslion 24; Fad: Uair agus 15 noimead  &                                                                     Cnóbha  Uaslion 48; Fad: Uair agus 15 noimead.

Bileog Eolais/Treoirleabhar: Ar fáil i mBéarla, i nGaeilge, i bhFraincis, i nGearmáinis, in Iodáilis, i Spáinnis agus i Seapáinis

Imeachtaí Séasúracha: Fiosraigh an scéal roimh ré trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála thuas

An gceadaítear grianghraif /físeáin: Ceadaítear, ach amháin taobh istigh d'uaimh Sí an Bhrú. Teastaíonn Cead chun críocha tráchtála.

Eolas Breise:

Cur i Láthair Closamhairc: Méid Suíochán: 30

Fad: 7 nóiméad

Teangacha: Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis

Tugadh daoine ar aire gur ionad an-ghnóthach é seo agus go bhféadfadh moill a bheith curtha ar chuairteoirí i rith an tsamhraidh. Más ag tabhairt cuairte ar Sí an Bhrú nó ar Chnóbha atá tú, ní féidir a bheith cinnte go ligfear isteach thú. Grúpaí atá curtha in áirithe roimh ré, bítear ag súil go mbeidh siad i láthair in Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne san am ceaptha, agus ní ag na séadchomharthaí.

Moltar do dhaoine a bheith ag an Ionad chomh luath sa lá agus is féidir le ticéid a cheannach do na turais. Údar díomá acu mura bhféadfaidís freastal ar thuras ceal spásanna.