Bru na Boinne

Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne (Sí an Bhrú agus Cnóbha)

Sonraí Teagmhála

Eolas do Chuairteoirí:

Seoladh: Dún Uabhair, Contae na Mí

 

Uimhir Theileafóin: +353 41 988 0300

 

Uimhir Facs: +353 41 982 3071

ríomhphost: brunaboinne@opw.ie

Láithreán Gréasáin: Níl aon láithreán ann

Uaireanta Oscailte

Socruithe Oscailte:

Dáta Lá Am

Feabhra – Aibreán Gach lá 09.30 – 17.30

Bealtaine Gach lá 09.00 – 18.30

Meitheamh – lár mhí Mheán Fómhair Gach lá 09.00 – 19.00

Lár mhí Mheán Fómhair go deireadh mhí Mheán Fómhair Gach lá 09.00 – 18.30

Mí Dheireadh Fómhair Gach lá 09.30 – 17.30

Samhain – Eanair Gach lá 09.00 – 17.00

Sí an Bhrú ar oscailt ar feadh na bliana ach amháin i gcás 24, 25, 26 agus 27 Nollaig.

Is Cnóbha ar oscailt ón 3 Aibreán -15 Deireadh Fómhair san áireamh.

Cead isteach deiridh chuig Ionad na gCuairteorí 45 nóiméad roimh dhúnadh na háite.

 

Meánfhad na Cuairte:

A Taispeántas Uair an chloig

B Taispeántas agus Sí an Bhrú 2 Uair

C Taispeántas agus Cnóbha 2 Uair

D Taispeántas agus Sí an Bhrú agus Cnóbha 3 hUaire

Táillí Isteach

Táillí Isteach: A
A Duine fásta: €3.00
Grúpa & Seanóir: €2.00
Páiste / Mac Léinn: €2.00
Teaghlach: €8.00

B Duine fásta: €6.00
Grúpa & Seanóir: €5.00
Páiste / Mac Léinn: €3.00
Teaghlach: €15.00

C Duine fásta: €5.00
Grúpa & Seanóir: €3.00
Páiste / Mac Léinn: €3.00
Teaghlach: €13.00

D Duine fásta: €11.00
Grúpa & Seanóir: €8.00
Páiste / Mac Léinn: €6.00
Teaghlach: €28.00

Áiseanna

Saoráidí: Carrchlós/clós bus, seirbhís tointeála mionbhus go Sí an Bhrú agus Cnóbha, limistéir radhairc. Tá rochtain gan stró ar an ionad ag cuairteorí atá faoi mhíchumas – lena n-áirítear saoráidí leithris. Oifig eolais do thurasóirí. Limistéar picnice.

Bialann/Seomraí Tae: Seomraí Tae ar féidir 110 duine suí iontu

An aidhm atá le hIonad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne ná míniú a thabhairt ar thábhacht shéadchomharthaí Neoiliteacha Sí an Bhrú, Chnóbha agus Dhubhadh. Is é atá le feiceáil mar chuid den taispeántas raonach ná macasamhail d’uaimh Sí an Bhrú, í ar chóimhéid leis an uaimh bhunaidh, mar aon le mionsamhail de cheann de thuamaí Chnóbha.

Is in Ionad na gCuairteoirí a íocann daoine isteach go Sí an Bhrú agus Cnóbha, agus is trí thurais threoraithe amháin a ligtear isteach iad. Níl aon rochtain dhíreach ar na séadchomharthaí sin. Tugtar cuairteoirí ó Ionad na gCuairteoirí go dtí na séadchomharthaí ar bhus tointeála.

Treoracha: Dóibh siúd a úsáideann Córais Seolbhealaigh Shatailíte, tugaidís ar aire gurb é Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne a gceann scríbe.

Bealach/Bealaí Bus: Cuireann Bus Éireann seirbhís bhus ar fáil idir Ionad na gCuairteoirí agus Droichead Átha. Reáchtáiltear an tseirbhís seo i gcomhar le seirbhís Dhroichead Átha go Baile Átha Cliath. Cliceáil Bus Eireann  led' thoil do amchlár bealaigh. Glaoigh ar Ionad Taistil Bhus Éireann +353 1 8366111 or +353 41 983 5023

Chun miontreoracha breise a fháil, cliceáil an nasc seo leanas: Suíomhanna & Treoracha

 

Turais Threoraithe: Sí an Bhrú  Uaslion 24; Fad: Uair agus 15 noimead  &                                                                     Cnóbha  Uaslion 48; Fad: Uair agus 15 noimead.

Turas deiridh na séadchomharthaí uair agus 45 nóiméad roimh dhúnadh an ionaid.

Ní mór do ghrúpaí cúig dhuine dhéag nó níos mó ná sin iad féin a chur in áirithe roimh ré. 

Bileog Eolais/Treoirleabhar: Ar fáil i mBéarla, i nGaeilge, i bhFraincis, i nGearmáinis, in Iodáilis, i Spáinnis agus i Seapáinis

Imeachtaí Séasúracha: Fiosraigh an scéal roimh ré trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála thuas

An gceadaítear grianghraif /físeáin: Ceadaítear, ach amháin taobh istigh d'uaimh Sí an Bhrú. Teastaíonn Cead chun críocha tráchtála.

Eolas Breise:

Cur i Láthair Closamhairc: Méid Suíochán: 30

Fad: 7 nóiméad

Teangacha: Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis

Tugadh daoine ar aire gur ionad an-ghnóthach é seo agus go bhféadfadh moill a bheith curtha ar chuairteoirí i rith an tsamhraidh. Más ag tabhairt cuairte ar Sí an Bhrú nó ar Chnóbha atá tú, ní féidir a bheith cinnte go ligfear isteach thú. Grúpaí atá curtha in áirithe roimh ré, bítear ag súil go mbeidh siad i láthair in Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne san am ceaptha, agus ní ag na séadchomharthaí.

Moltar do dhaoine a bheith ag an Ionad chomh luath sa lá agus is féidir le ticéid a cheannach do na turais. Údar díomá acu mura bhféadfaidís freastal ar thuras ceal spásanna.

Grianstad an Gheimhridh 2015 (PDF)

 

 

 

 

Féilire ImeachtaíUirlisí